ریفرمرهای بخار

در فرایندهای ریفرمینگ بخار و گاز هیدرکربن از داخل لوله های نسوزحاوی بستری از کاتالیست نیکل عبور مینماید.جداره خارجیلوله ها توسط مشعل عای جانبی و یا بالایی تحت تاثیر حرارت زیاد قرار میگیرند.
بطور کلی کوره های ریفرمر دارای چهار نوع طراحی مختلف هستند که در آنها نحو قرارگیری مشعل ها در داخل کوره متفاوت است.
کوره های ریفرمر دارای تعداد زیادی لوله های ریفرمر هستند که در برخی موارد تعداد آنها به ۱۰۰۰ عدد میرسد که با کاتالیست های نیکل پر میشوند.قطر خارجی آنها از ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیمتر،ضخامت آنها ۸ تا ۲۰ میلیمتر و طول آنها ۸ تا ۱۴ متر است.
دما در ریفرمر متان ۹۰۰ درجه سانتیگراد تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱۵-۳۰ بار است
واکنش های صورت گرفته در ریفرمر بشدت گرماگیر هستند.واکنش ها با افزایش دماترغیب شده و با افزایش فشار ممانعت میشوند.با توجه به سهم ۲۵ درصدی لوله های کوره از کل هزینه های ساخت طبیعی است که پایداری شیمیایی، حرارتی و مکانیکی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. با بهبود پایداری حرارتی لوله ها امکان:
  • افزایش عمر لوله ها
  • امکان افزایش قطر لوله ها در طراحی جدید
  • کاهش ضخامت لوله ها
ودر نتیجه افزایش سرعت انتقال حرارت و صرفه جویی انرژی وجود دارد

کراکینگ بخار

فرایند کراکینگ بخار در محدوده دمایی ۸۰۰ درجه سانتیگراد تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد صورت میگیرد. و در برخی کوره ها با شرایط تولید حد دما تا ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد است. بطور کلی کوره های ریفرمر دارای چهار نوع طراحی مختلف هستند که در آنها نحو قرارگیری مشعل ها در داخل کوره متفاوت است. کوره های ریفرمر دارای تعداد زیادی لوله های ریفرمر هستند که در برخی موارد تعداد آنها به ۱۰۰۰ عدد میرسد که با کاتالیست های نیکل پر میشوند.قطر خارجی آنها از ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیمتر،ضخامت آنها ۸ تا ۲۰ میلیمتر و طول آنها ۸ تا ۱۴ متر است. دما در ریفرمر متان ۹۰۰ درجه سانتیگراد تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱۵-۳۰ بار است با افزایش مقاومت حرارتی لوله ها امکانات زیر فراهم میشود:
  • افزایش دمای کراکینگ
  • کاهش زمان نگهداری واکنش دهندگان در لوله ها
  • افزایش سرعت تولید
  • امکان افزایش دانسیتع فلاکس حرارتی با افزایش تعداد و کاهش قطر لوله ها