فرآیند تولید

نکات فنی و ظرفیت تولید تجهیزات

تنظیم قطر

قطر خارجی قابل تنظیم بین ۳۳۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر

سرعت

سرعت دوران تا ۱۲۰۰ دور بر دقیقه

تحمل بالا

قابلیت تحمل وزن قالب و قطعه تا۱۲ تن

تنظیم طول

طول قالب بین۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیمتر

ایمن

مجهز به دو سیستم ایمنی

تمام اتوماتیک

مجهز به سیستم تمام اتوماتیک تمیزکاری و پوشش دهی